သင့္အိမ္အတြက္ အင္တာနက္ ရယူလိုက္ပါ။

Tulsa Responds သည္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ အိမ္မွေန၍ အြန္လိုင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရမည့္၊ စာေလ့လာရမည့္ Tulsan သူ/သားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အကူအညီ ရယူရန္

၎ အလုပ္လုပ္ပုံ

  1. အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္ၿပီး ေအာက္ပါ ေဖာင္ပုံစံကို ေပးပို႔ပါ
  2. Tulsa Responds က သင္သည္ တစ္ႏွစ္စာ အင္တာနက္ အခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ာ အင္တာနက္ေၾကး ေထာက္ပံ့ေငြကို ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ရန္ သင့္ကို ဆက္သြယ္ပါမည္
  3. သင့္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွီလွ်င္ Tulsa Responds က အင္တာနက္ တပ္ဆင္ၿပီး လစဥ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ကူညီေပးပါမည္
ခု စတင္မည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ

Tulsa Responds Navigator ထံမွ အေၾကာင္းၾကားမႈကို ရရွိရန္ ေဖာင္ပုံစံကို ေပးပို႔ပါ

Thank you for reaching out to Tulsa Responds. Our task force will be in touch with you within one business day.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Get in touch

Need to talk to someone immediately?

  • Call us (918) 900-0918
  • Email us taskforce@tulsaresponds.org