Txuas is taws nem rau hauv koj lub tsev.

Tulsa Responds nyob ntawm no yuav pab Tulsans npaj kom txhij rau kev kawm nrug deb los ntawm kev siv cuab yeej kawm thiab kev ua hauj lwm nyob sib nrug deb vim yog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) los ntawm kev muab kev sib koom tes nrog cov muab kev pab cuam txog is taws nem thiab cov peev txheej.

Thov Kev Pab

NWS UA HAUJ LWM LI CAS

  1. Xa daim foos hauv qab no nrog cov ntsiab lus yooj yim
  2. Tulsa Responds yuav tiv tauj rau koj los txiav txim siab tias seb koj puas tsim nyog tau txais is taws nem dawb los sis nyiaj pab cuam hauv ib xyoos
  3. Tulsa Respond yuav pab teeb koj li kev tso npe thiab qhov kev teeb yog tias koj tsim nyog
Pib Rau Tam Sim No

TIV TAUJ RAU PEB

Xa ib Daim Foos los Mloog Kev Qhia Nkag los ntawm Tulsa Responds Navigator

Thank you for reaching out to Tulsa Responds. Our task force will be in touch with you within one business day.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Get in touch

Need to talk to someone immediately?

  • Call us (918) 900-0918
  • Email us taskforce@tulsaresponds.org